خبرنگاران جهاد گرانی هستند که در راه پیگیری امورات مردم و احقاق حق جامعه می جنگند.